Төрийн үйлчилгээ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
77241890
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Төрсний гэрчилгээ
2Мөнгө тушаасан баримт
3Иргэний үнэмлэхийн үнэ 15000 /УБ банк 2600088219 данс-НУБГ/ Тэмдэгтийн хураамж -3300 төгрөг /УБ банк 2603030351/ ХУД-йин Татвар-УТХ
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
77241890
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Төрсний гэрчилгээ
2Мөнгө тушаасан баримт
3Иргэний үнэмлэхийн үнэ 15000 /УБ банк 2600088219 данс-НУБГ/ Тэмдэгтийн хураамж -3300 төгрөг /УБ банк 2603030351/ ХУД-йин Татвар-УТХ/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
77241890
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт, Шүүхиын шийдвэр, Өргөдөл
2Үйлчилгээ -5000
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
77241890
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Гэрлэлтийн баталгааг үндэслэж хуучин эцэг тогтоолын бүртгэл хийх.
2Эцэг эхийн гэрлэлтийн баталгаа
3Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
42. Эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдлийг үндэслэж бүртгэх
5Төрсний гэрчилгээ эцэг эхийн иргэний үнэмлэх /нцнг, эх 2-уулаа хамт байх/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
77241890
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Дүүргийн Засаг даргын захирамжийг үндэслэн ажлын 1 өдрийн дотор үрчилсний бүртгэл хөтөлнө. Торгууль-2500
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
77111257
Е-Mail хаяг
tungalag@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх эх хувь, Иргэн заавал өөрөө биечлэн ирнэ, Эсвэл итгэмжлэгдмэн төлөөлөгч /нотариатаар баталгаажуулсан/ 3.5-4.5 см цээж зураг 3 хувь
2Паспортын үнэ 12500 \УЛААНБААТАР БАНК 2600088219 данс -НУБГ\ Тэмдэгтийн хураамж 5000 \УЛААНБААТАР БАНК 2600088218 данс -НУБГ\ бичилтийн үнэ 15000 /\УЛААНБААТАР БАНК 2600086633 данс –титан ххк\ ажлын 10 хоног
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороодын улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Эмнэлэгийн байгууллагаас өгсөн нотлох баримт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч Э. Бат-Очир
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Гэрлэлт сэргээхийг хүсэгчдийн өргөдөл
2Цуцлалтыг хүчингүй болгосон шүүхийн шийдвэр
3Гэрчилгээний үнэ 5000
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч З. Уянга
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
2Гэрлэлтийн баталгаа
3Гадаадад олгосон төрсний гэрчилгээ
4Гадаадад төрөлтийг бүртгэсэн баримтууд төрсний гэрчилгээг /Баталгаат орчуулгын товчоогоор оруулсан байх
5Хүүхэд 1 нас хүрсэн бол УБЕГ-ын төрсний гэрчилгээ аваагүй гэсэн лавлагаа
6Гэрлэлтээ батлуулаагүй бол эцэг эх хоёулаа биеэр ирж өргөдөл бичиж эцгээр овоглож болно \Эцэг, Эх хоёрын аль нэг нь гадаадын иргэн бол УБЕГ-аас төрсний гэрчилгээг олгоно\
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл /Эд хөрөнгө өмчилдөг эсэх талаар лавлагаа авах тухай
2Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Хан-Уул дүүргийн оршин суугч байх/
3Үйлчилгээний хураамж /5000₮/ төлсөн баримт
4Мэдүүлэг Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
5НАС БАРСАН ХҮНИЙ НЭР ДЭЭР ЛАВЛАГАА АВАХАД
6Өргөдөл /Эд хөрөнгө өмчилдөг эсэх талаар лавлагаа авах тухай
7Тухайн лавлагаа авч буй иргэний үнэмлэхний хуулбар /Хан-Уул дүүргийн оршин суугч байх/
8Нас барсан хүний гэрчилгээний хуулбар эсхүл архивын лавлагаа
9Нас барсан иргэнтэй ямар холбоотой талаар төрөл садангийн лавлагаа
10Үйлчилгээний хураамж /5000₮/төлсөн баримт
11Мэдүүлэг Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1 Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг хаалгахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:
2Өмчлөгчийн өргөдөл /өргөдөлд эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг хаалгах болсон хуулийн үндэслэлийг тодорхой бичнэ. /өмчлөгч, хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна/
3Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
4Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
5Үйлчилгээний хураамж: -Үнэ төлбөргүй
6Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Гэрээ дуусгавар болсон тухай албан бичиг, тодорхойлолт /банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо гэх мэт/. Албан бичигт эд хөрөнгийн хаяг, улсын бүртгэлийн дугаар, гэрээний огноо, дугаар зэргийг тодорхой, зөв бичсэн байна. Хэрэв иргэдийн хооронд байгуулсан гэрээ дуусгавар болсон тухай хэлцэл байгуулж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
2Үйлчилгээний хураамж: -Үнэ төлбөргүй
3Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэгт хавсаргасан нотлох баримт үнэн зөв, бүртгэлийн шаардлага хангасан тохиолдолд гэрээ дуусгавар болж цуцлагдана.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Өв залгамжлагч, худалдан авагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийж болно.
2Урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх хүсэлтийг өмчлөгч, худалдан авагч эрхийн улсын бүртгэлийн албанд хамтран гаргах ба хүсэлтэд худалдан авагч болон өмчлөгчийн хооронд байгуулсан гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
3Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
4Үйлчилгээнийхураамж : 5000 төгрөг.
5Мэдүүлэг бөглөнө. Эрхийн улсын бүртгэлийн тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгоход үнэ төлбөргүй
6Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан бүртгэнэ.
7Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний хуулийн 152.1-д заасан, эд хөрөнгийг хязгаартай эзэмшиж, ашиглах эрх /цаашид “узуфрукт” гэх/-ийг түүнийг эзэмшигчийн гаргасан мэдүүлгийг үндэслэн бүртгэнэ.
2Узуфрукт эзэмшигч нь тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалах, түрээслэх тохиолдолд эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бөгөөд мэдүүлэгт Иргэний хуулийн 152.2-т заасан өмчлөгчийн зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
3Үйлчилгээний хураамж : 10000 төгрөг, Яаралтай бол 20000 төгрөг
4Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Сервитутыг бүртгүүлэх тухай мэдүүлгийг өмчлөгч, эсхүл сервитут бүхий этгээдийн хэн нэг нь гаргах бөгөөд мэдүүлэгт сервитутын гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
2Иргэний өмчийн газарт Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу нийтийн сервитут тогтоосон бол мэдүүлэгт нийтийн сервитут тогтоох тухай сум, дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийг эх хувиар нь хавсаргана.
3Үйлчилгээний хураамж : 10000 төгрөг, яаралтай бол 20000 төгрөг.
4Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3өдөрт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Газар өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
2Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
3Барилга байгууламж барих эрх олж авсан этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, түүнийг төлөөлөх этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
4Барилга байгууламж барих эрхийн гэрээ, холбогдох баримт
5Үйлчилгээний хураамж : 10000 төгрөг
6Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Газрын тухай хуулийн 34.1-д заасан газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
2Газар өмчлөгчтэй байгуулсан газар эзэмших, ашиглах гэрээний хуулбар
3Төрийн өмчийн газрыг эзэмших, ашиглах тохиолдолд эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
4Газрын кадастрын зураг/эх хувь/
5Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 29.1-д заасан зөвшөөрөл /эх хувь/
6Газар эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
7Хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрэм, захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
8Үйлчилгээний хураамж: 10000төгрөг.
9Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Лавлагаа авагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар /хэрвээ тухайн эд хөрөнгийн өмчлөгч биш бол өмчлөгчөөс олгосон нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, эсхүл итгэмжлэлтэй байна/
2Өргөдөл /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй, түүхчилсэн лавлагаа авах талаар тодорхой бичнэ/
3Үйлчилгээний хураамж : Дэлгэрэнгүй, түүхчилсэн лавлагаа 5000 төгрөг, яаралтай бол 10000 төгрөг.
4Хураангуй лавлагаа 1000 төгрөг, Яаралтай бол 2000 төгрөг.
5Хуулбар хийлгэхэд 1 хуудас нь 500 төгрөг , яаралтай 1000 төгрөг
6Мэдүүлэг бөглөнө Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл/өмчлөгч, хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна/
2Гэмтээсэн гэрчилгээ /эх хувь /
3Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
4Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг
5Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл /өмчлөгч, хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна/
2Гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын хэвлэлээр зарлуулсан сонин /эх хувь/
3Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
4Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
5Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыгхавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт залруулга хийх, эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өөрчлөгдөх, эд хөрөнгийг салгах, нэгтгэхийг хүссэн өргөдөл /Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд газрын кадастрийн зургийг шинээр хийсэн хийлгэсэн байх.
2Эрхийн улсын бүртгэлд зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийхийн өмнө түүний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь шууд хөндөгдөж болох иргэн, хуулийн этгээд буюу төрийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг хуульд зааснаар авсан байна.
3Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/эх хувь/
4Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 8000 төгрөг, яаралтай 16.000 төгрөг
5Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыгхавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
68000 Үйлчилгээний хураамж
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцэл /эд хөрөнгө оршин байгаа дүүргийн тойргийн нотариатаар гэрчлүүлж гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргасан байна.
2Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/эх хувь/
3Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 8000 төгрөг, яаралтай 16.000 төгрөг
4Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
5Үйлчилгээний хураамж -8000
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Түрээсийн гэрээ / гэрээнд заасан болнотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
2Түрээслэгч этгээдийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, лиценз, иргэний үнэмлэхний хуулбар
3Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
4Түрээслэж буй хэсгийн план зураг /схем/
5Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 10.000 төгрөг, яаралтай 20.000 төгрөг
6Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
720000 Үйлчилгээний хураамж
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Албадан дуудлага худалдааны худалдах худалдан авах гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
2Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Гэрчилгээг эх хувиар хураан авах боломжгүй бол энэ тухай өргөдөл бичиж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтын хамт хавсаргана.
3Худалдан авсан өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
4Эд хөрөнгийг төлбөр төлөгчид хүлээлгэн өгсөн акт
5Эд хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн тухай баримт
6Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа дуусгавар болсон тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын шийдвэр, албан бичиг/эх хувь/
7Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг
8Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
9Үйлчилгээний хураамж 10000
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
2Шүүхийн шийдвэр
3Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгдсэн бол холбогдох баримт бичиг
4Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
5Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь, гэрчилгээг эх хувиар хураан авах боломжгүй бол энэ тухай өргөдөл бичиж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтын хамт хавсаргана.
6Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг
7Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хууль ёсоор өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ, эсхүл гэрээслэл/эд хөрөнгө оршин байгаа дүүргийн тойргийн нотариатаар гэрчлүүлж өв залгамжлагч, хамтран өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргасан байна.
2Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
3Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг
4Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
520000 Үйлчилгээний хураамж
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Бэлэглэх гэрээ/ эд хөрөнгө оршин байгаа дүүргийн тойргийн нотариатаар гэрчлүүлж гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбарыг хавсаргана.
2Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
3Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг
4Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримт болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Худалдах-худалдан авах гэрээ/эд хөрөнгө оршин байгаа дүүргийн тойргийн нотариатаар гэрчлүүлж гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбарыг хавсаргана.
2Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
3Эд хөрөнгө оршиж байгаа тухайндүүргийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар 2 %-иар төлсөн баримт /эх хувь/
4Үйлчилгээний хураамж: энгийн 20.000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг
5Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд,үйлчилгээний хураамж болон татварын хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Арилжих гэрээ /арилжих гэж буй эд хөрөнгө оршин байгаа аль 1 дүүргийн тойргийн нотариатаар гэрчлүүлж, гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбарыг хавсаргана.
2Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/
3Үйлчилгээний хураамж: Энгийн -20.000 төгрөг, яаралтай-40.000 төгрөг
4Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Зээлийн болон барьцааны гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
2Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
3Зээлдүүлэгчийн албан ёсны бичиг баримт, зөвшөөрөл, биеийн байцаалтын хуулбар
4Гэрээнд барьцаалбараар гэрчлэгдэхээр заасан бол барьцаалбарын эх хувь
5Үйлчилгээний хураамж: Барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс энгийн 0,05%, яаралтай 0.1%
6Эд хөрөнгийн барьцааны эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэхэд энгийн 5.000 төгрөг, яаралтай 10.000 төгрөг
7Барьцаалбар: энгийн 3000 төгрөг, яаралтай 6000 төгрөг
8Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 1 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 4 цагт багтаан бүртгэнэ.
9Нотариатаар гэрчлэгдээгүй гэрээний хувьд иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1НЭГ. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:
2Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг /эх хувь/
3Эд хөрөнгийн тухай танилцуулга/эд хөрөнгийн байршлын хаяг, хэмжээ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох, үнэ, тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө хэдэн өрөө, тасалгаатай, хэзээ их засвар хийсэн, хэдэн давхарт г.м
4Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг /өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын тогтоол, шийдвэр, гэрээ, хөрөнгө оруулсныг нотлох бичиг баримтууд, барилга хүлээлцсэн акт, барилгын ашиглалтанд хүлээн авсан улсын комиссын акт, байцаагчийн дүгнэлт г.м
5Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хуулбар
6Газар эзэмшихгэрээний хуулбар
7Кадастрын зураг эх хувь/Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй эд хөрөнгө тусгагдсан байна/
8Эд хөрөнгийг дөрвөн талаас нь бүтэн харуулсан фото зураг/А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, 2 ба түүнээс дээш эд хөрөнгө бүртгүүлэх бол тус тусад нь, мөн нэг фото зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
9Барилгын давхаруудын план зураг
10Барилгын батлагдсан ажлын зураг
11Үүсгэн байгуулагчдын иргэний үнэмлэхний хуулбар
12Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм, үүсгэн байгуулах гэрээний хуулбар
13Шинээр баригдсан болон дуусаагүй барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас авсан байна.
14Тэмдэгтийн хураамж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01%
15Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт бүртгэнэ.
16ХОЁР. ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
17Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл/үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг, хэмжээ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох, өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх хөрөнгө хэдэн өрөө, тасалгаатай, хэзээ их засвар хийсэн г.м бичиж, гарын үсэг зурсан байна.
18Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
19Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг/өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын тогтоол, шийдвэр, хөрөнгө оруулсныг нотлох бичиг баримтууд, барилга хүлээлцсэн акт, байцаагчийн дүгнэлт г.м
20Газрын өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар
21Газар эзэмших гэрээний хуулбар
22Кадастрын зураг эх хувь/Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй эд хөрөнгө тусгагдсан байна/
23Эд хөрөнгийгдөрвөн талаасньбүтэнхаруулсан фото зураг/А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, бүртгэлд 2 ба түүнээс дээш эд хөрөнгө бүртгүүлэх бол тус тусад нь, мөн нэг фото зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
24Барилгын батлагдсан ажлын зураг, схем зураг
25Барилгын давхаруудын план зураг
26Шинээр баригдсан болондуусаагүй барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас авсан байна.
27Тэмдэгтийн хураамж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01%
28Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл/үл хөдлөхэд хөрөнгийн хаяг, зориулалт, үнэ, хэдэн хүний өмч болох, тухайн орон сууцны талбайн хэмжээзэргийг бичиж гарын үсгээ зурсан байна/
2Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
3Орон сууц / автозогсоол/-ыгзахиалан бариулсан тухай гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний эх хувь /хуулбар хувь бол нотариатаар баталгаажуулсан байх /
4Орон сууц /автозогсоол/-ны төлбөрийг төлсөн тухай тодорхойлолт
5Шинээр баригдсан орон сууц болон барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас авна. / энэ баримтыг уг орон сууцыг барьсан иргэн, аж ахуйн нэгжээс авна/
6Эд хөрөнгийгдөрвөнталаасньбүтэнхаруулсан фото зураг /өөрийн өмчлөлийн орон сууцны цонхыг дугуйлж тодруулсан байх/
7Орон сууц /автозогсоол/-ны план зураг
8Тэмдэгтийн хураамж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01%
9Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл / тухайн орон сууцны хаяг, талбайн хэмжээ, үнэ, хэдэн хүний өмч болох талаар тодорхой бичиж, гарын үсэг зурсан байна/
2Өмчлөгч, хамтран өмчлөгч нарын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
3Орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь
4Үйлчилгээний хураамж: Энгийн-5000 төгрөг, яаралтай-10,000 төгрөг.
5Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111257
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд хэн барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний хамтын өмч болох, эд хөрөнгийн хаяг, байршил, хэмжээ, өмчлөгч өөрөө үнийг тодорхой бичиж, гарын үсгээ зурсан байна.
2Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээ эсвэл газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр
3Гэр хорооллын газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар
4Кадастрын зураг/эх хувь/.Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй эд хөрөнгө тусгагдсан байна
5Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
6Хашаа байшин, хувийн сууцыг 4 талаас нь бүтэн харагдуулж авсан фото зураг /А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш байшинтай бол тус тусад нь, мөн нэг фото зурагт бүгдийг нь багтаасан байх.
7Хашаа байшин, хувийн сууцны план зураг
8Тэмдэгтийн хураамж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01%
9Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эд хөрөнгийн Улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд тухайн газрын хаяг, хэмжээ, нэгж талбарын дугаар, үнэ, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж гарын үсгээ зурсан байна/
2Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр /эх хувь/
3Гэр хорооллын газрын төлөв байдал, чанарын хянанбаталгааны дүгнэлтийн хуулбар
4Кадастрын зураг/эх хувь/
5Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх,насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
6Үйлчилгээний хураамж: Үнэ төлбөргүй
7Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт бүртгэнэ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороодын улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэн өөрийн биеэр нотлох бичиг баримттай ирэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороодын улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Нотлох баримт бичиг
2Цахим үнэмлэх /16-аас доош насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороодын улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Гээж, үрэгдүүлсэн бол торгууль 5000 төлнө
2Иргэний үнэмлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороодын улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэх
2Үрэгдүүлсэн бол торгууль 5000 төлнө
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч Цэцэгдулам
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
2Өргөдөл
3Үрчлэлт хүчингүй болгосон шүүхийн шийдвэр
4Нотлох бичиг баримт 3 хүртэлх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
77241890
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Үрчлэлт хүчингүй болгосон шүүхийн шийдвэр
3Нотлох баримт, иргэний үнэмлэхийн хуулбарууд
4Гэрчилгээний үнэ 2500
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Насанд хүрээгүй хүүхдийн эцэг /эх/-ийн нэр, нэр солиход - 0-18 насны хүүхдийн нэрийг өөрчлөх болон төрсөн эхээр овоглох бол эцэг эхийн болон хүүхдийн өргөдөл /7-с дээш/. Эцэг эхийн гэрлэлтийн баталгаа иргэний үнэмлэх /хуулбар/
22. Насанд хүрсэн иргэний овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөхөд: Иргэн өөрийн овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийг дараах үндэслэлээр өөрчлөх хүсэлт гаргаж болно.
3 - Үе уламжлагдан ирсэн ургын овгоо авах, -Эхээр овогтой бол төрсөн эцгээр овоглох, эцгээр овогтой бол төрсөн эхээр овоглох, - Мэдээллийн цахим сан дахь овог эцэг /эх/-ийн нэр,нэр баримт бичиг дэх овог эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээс зөрүүтэй бол, - Гадаад улсын иргэнтэй гэрлэсэн Монгол улсын нөхөр /эхнэр/-ийн овгоор бүртгүүлэх бол -Иргэн өөрийн нэрийг нэг удаа өөрчилж болно. - Ирогэн өмнөх овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ сэргээлгэхээр өргөдөл гаргаж болно. Жич: Өргөдлийг Хан-Уул дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст гэж хаяглан гаргана. Хүсэлтийг хүлээн авсанаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор бүртгэлийг хөтөлнө. -Сэжигтэн,яллагдагч, шүүгдэгч,ялтны овог эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөхийг хориглоно.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороодын улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1А. Шүүхийн журмаар гэрлэт цуцласныг бүртгэх
2- Гэрлэлтээ цуцлуулсан шүүхийн шийдвар.
3- Гэрлэлтийн баталгаа /лавлагаа/
4Б. Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцласныг бүртгэхэд
5- Эхнэр нөхөр биеэр ирж гэрлэлт цуцлуулах өргөдлөө тус тусдаа гаргана /өргөдлөө нотариотаар гарын үсгийн баталгаа хийлгүүлэх/
6Гэрлэлтийн баталгаа, Иргэний үнэмлэх, 18 нас хүртэлх хүүхэдгүй тухай хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
7Гэрчилгээний үнэ 2500
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хороодын улсын бүртгэгч нар
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Эрүүл мэндийн шинжилгээ
2Иргэний үнэмлэх
3Гэрлэх гэж буй хосууд хамт ирнэ
4Гэрчилгээний үнэ 2500 /УБ хотын банк 2600088219/ НУБГ
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч Г. Цэцэгдулам
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр /төрөх эмнэлгийн тамгатай, үг, үсэгний засваргүй байх/
2Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх /эцэг Эх 2 уулаа хамт ирэх/
3Гэрчилгээний үнэ 2500
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч Г. Цэцэгдулам
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр СТ4 маягт /төрөх эмнэлэгээс олгосон Регистрийн дугаар шивэгдсэн тамгатай/
2Эцэг эхийн гэрлэлтийн баталгаа
3Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
4Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх /эцэг Эх 2 уулаа хамт ирэх/
5Гэрчилгээний үнэ төлбөргүй
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч Э. Бат-Очир
Утасны дугаар
70111253
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Мөнгө тушаасан баримт
2Тэмдэгтийн хураамж- 3300 төгрөг \УБ банкны 2600088219 данс- НУБГ ХУД-ийн татвар УТХ- УБ банк 2603030351
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч Э. Бат-Очир
Утасны дугаар
70111253
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Цахим үнэмлэх /гээгдүүлсэн бол торгууль 18300/
2Мөнгө тушаасан баримт
3Иргэний үнэмлэхний үнэ 15000\УБ БАНКНЫ 2600088219 данс -НУБГ\
4Тэмдэгтийн хураамж- 3300 төгрөг \УБ банкны 2603030351 данс- ХУД-ийн татвар УТХ\
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
77241890
Е-Mail хаяг
ibh@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Цахим үнэмлэх
2Мөнгө тушаасан баримт
3Иргэний үнэмлэхний үнэ 15000\ГОЛОМТ БАНКНЫ 1165004534 данс -НУБГ\
4Тэмдэгтийн хураамж- 3300 төгрөг \УБ банкны 2603030351 данс- ХУД-ийн татвар УТХ\
Хариуцсан мэргэжилтэн
Улсын бүртгэгч
Утасны дугаар
70111258
Е-Mail хаяг
bathan_01@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн иргэдэд олгоно. /Цахим үнэмлэхтэйгээ ирэх/
21000

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc