ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС
 Үйлчилгээний төрөл

Ангилал : Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

  АРХИВЫН ЛАВЛАГАА АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙГ ХААХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЭЭГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ, ЦУЦЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД УРЬДЧИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ ХИЙЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  УЗУФРУКТЫН ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  СЕРВИТУТЫН ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  БУСДЫН ГАЗАР ДЭЭР БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙГ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТАЛААР ЛАВЛАГАА АВАХ, НОТЛОХ БАРИМТ БИЧГЭЭС ХУУЛБАР ХИЙЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ГЭМТЭЭСЭН ТОХИОЛДОЛД ТҮҮНИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ, НӨХӨН ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД ТҮҮНИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ, НӨХӨН ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ, ЗАЛРУУЛГА ХИЙХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ НЭМЭГДЭХ, ХАСАГДАХ ХЭЛЦЛИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭГ/САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ/ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ ШИЛЖСЭНИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДСӨНИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ӨВ ЗАЛГАМЖЛАХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  БЭЛЭГЛЭХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД
  ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  АРИЛЖИХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ /ипотек/ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ЗАХИАЛГААР БАРИУЛСАН СУУЦ БОЛОН АВТОЗОГСООЛЫН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ТӨРӨӨС ХУВЬЧИЛСАН ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ХАШАА БАЙШИН, ХУВИЙН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
  ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Ангилал : Иргэний бүртгэл

  Нас барсны гэрчилгээний дахин Олголт
  Гэрлэлт сэргээлт
  Гададад төрсөн хүүхдийг бүртгэх
  Иргэний үнэмлэх дэлгэрэнгүй лавлагаа олгох үйлчилгээ
  Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл
  Гэрлэлтийн баталгааны дахин олголт
  Төрсний гэрчилгээний дахин олголт
  Төрсний гэрчилгээний засвар өөрчлөлт
  Гэрлэлтийн баталгааны засвар өөрчлөлт
  Үрчлэлтийн бүртгэл
  Овог, нэр өөрчлөлтийн бүртгэл
  Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл
  Гэрлэсний бүртгэл
  Хуучин эцэг тогтоолтын бүртгэл
  Нөхөн бүртгэл
  Шинэ эцэг тогтоолтын бүртгэл
  Шинэ төрсөн нярай бүртгэх
  Иргэний цахим үнэмлэх дахин олгох үйлчилгээ
  Иргэний цахим үнэмлэхний зураг солиулах.
  25,45 насны хугацаа сунгалт
  Байнга оршин суугаа хаягын лавлагаа олгох үйлчилгээ

Зохиогчийн эрх © 2014 Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газар CloudNetwork LLC