ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Мэргэжлийн хяналт
 Үйлчилгээний төрөл

Ангилал : Санхүүгийн хяналтын чиглэлээр:

  Төсвийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдэд Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн хүрээнд хяналт тавьж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Ангилал : Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын чиглэлээр:

  Ажлын байрны шинжилгээ
  Ажлын байрны төлөв байдлын талаар улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах
  Тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ олгох
  Үйлдвэрлэлийн ослын актыг хянаж баталгаажуулна
  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тэдгээрийг дагаж гарсан дүрэм, журам, стандартын хүрээнд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Ангилал : Нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр:

  Тэтгэвэр тогтоох цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогыг дутуу тооцож дутуу тогтоосон бол
  Ажилласан хугацааг буруу тооцож тэтгэврийг дутуу тогтоосон бол.
  Жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмж олгогдоогүй, буюу дутуу олгогдсон.
  Өмчийн хэлбэр үл харгалзан бүх байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд Нийгмийн даатгалын болон Халамжийн тухай багц хуулиудын хүрээнд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах

Зохиогчийн эрх © 2014 Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газар CloudNetwork LLC