ИТХ-ын журам

Төлөөлөгчдийн өрөөнд ажиллах журам                   2010 оны 5дугаар сарын 19

 

 ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ӨРӨӨНД АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг: Энэхүү өрөөнд Хурлын даргаар батлуулсан хуваарийн дагуу Төлөөлөгчид ажлын цагаар ирж ажиллана. Ажлын албаны дотоод журмыг чанд сахин ажиллана.

Хоёр:
Төлөөлөгчид дараах үйл ажиллагааг уг өрөөнд явуулна.

- Дүүргийн Төр захиргааны байгууллагуудад холбогдох асуулга тавьж, санал хүсэлтийг нь уламжлан, шийдвэрлэх арга хэмжээг авна.
- Сонгогдсон тойргийнхоо иргэдтэй уулзаж, санал хүсэлтийг нь хүлээн авах
- Өөрийн харъяалагдах Хурлын хорооны төлөвлөгөөт ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
- Ажилласан өдрийнхөө тайланг Төлөөлөгчдийн ажлын дэвтэрт бичнэ.

Гурав: Бусад ажлын талаар:

- Уг өрөөнд байгаа компьютерийг ашиглан ажиллаж болно.
- Ажлын албаны даргын тогтоосон хязгаарын дотор телефон утас ашиглана.
- Ажлын албаны даргын зөвшөөрлөөр зайлшгүй шаардлагатай албаны материалыг олшруулж болно.

Дөрөв: Хориглох зүйлс:

- Уг өрөөнд байгаа эд зүйлс, ном хэвлэлийг авч явах
- Утас болон олшруулах материалын хязгаарыг хэтрүүлэх

Жич: Энэхүү өрөөний үйл ажиллагааг Хурлын Ажлын албаны зохион
байгуулагч зохицуулж, Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаанд тусална.

cure hiv megaedd.com aids is caused by
london abortion clinic centaurico.com medication to terminate pregnancy
is my husband cheat open i just cheated on my husband
my boyfriend cheated on me but i still love him i almost cheated on my boyfriend i cheated on my boyfriend how to get him back
tracking apps for android phones free spy cell phone android text spy app free
text spyware for android android spy application free spy app for android
thyroxine site diflucan pill
buy viagra 100mg viagra without a doctor prescription buy viagra 100mg
pet prescription discount card click viagra coupons from manufacturer
viagra coupons free free coupon for viagra prescription drugs discount cards

Зохиогчийн эрх © 2014 Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газар CloudNetwork LLC