ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016 оны 02 дугаар 08-ны өдөр                                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот

Хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлт

 

Дэд хэсэг

Хийх ажлын агуулга

Шалгуур

Хариуцах хэлтэс, алба, албан тушаалтан

Тайлбар

 

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

 

9.1.1

Авлигын эсрэгхууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаархимэдээллийгиргэд,байгууллага чөлөөтэйавах нөхцөлийг хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хууль

5 дугаар зүйлийн 5.1.2;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.2.

9.1.1.1 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг боломжит хэлбэрээр сурталчлах /мэдээллийн самбар, цахим хуудас, теле сурталчилгаа, яриа таниулга, сонсгол, нээлттэй өдөрлөг, хэлэлцүүлэг, хэв-лэмэл материал г.м/

 

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтэс ХМГХХАА хамтран хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.1.2 Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материалыг иргэд, байгууллага, албан хаагчдад түгээх

Захиргаа, хуулийн хэлтэс хэрэгжүүлнэ. /Н.Алдармаа, П.Мөнхзул, Г.Болормаа, холбогдох бусад байгууллага хэлтэс/

АТГ-аас тө-рийн байгууллагуудад хүргүүлсэн мате-риалын бүртгэ-лийг хөтлөх бөгөөд төрийн байгууллагуудын түгээлтийн бүртгэлд үндэслэн үнэлэх

 

9.1.2

Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг ба нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэ-рийн төслийг олон нийтэд танилцуулах, сонирхогч бүл-гүүдтэй харилцан санал солилцох

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5

9.1.2.1 Боловсруулж байгаахууль, Улсын Их Хурал, Засгийн га-зар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол,нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлдиргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгийн санал, шүүмжлэлийг цахим хуудсаар хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэх

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтэс хамтран хэрэгжүүлнэ. /Б.Хандсүрэн, П.Мөнхзул/

 

9.1.2.2 Боловсруулж байгаахууль, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол,нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг цахим хуудсандаабайршуулсан байх

ДИТХ-ын Ажлын албаны Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс, ЗДТГ-ын ХМГХХАА хамтран хэрэгжүүлнэ. /Ц.Мөнхдөл, Г.Лхагвадорж/

Хэм хэмжээ тогтоосон актын тухайд тухайн онд ХЗЯ-нд бүртгүүлсэн бүртгэлд үндэслэх

 

9.1.2.3 Дээрх асуудлаар иргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгүүдтэй харилцан санал солилцсон байх

ДИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцоо, хяналтын хэлтэс, ЗДТГ-ын Захиргаа, хуулийн хэлтэс хамтран хэрэгжүүлнэ. /Б.Саран, П.Мөнхзул/

Зөвхөн нотлох баримтад үндэслэж үнэлэх

 

9.1.3

Төрийнхяналтынүйл ажиллагааныил тод,нээлттэй байдлыг хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3

9.1.3.1 Тухайн жилд явуулах хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө /төлөвлөгөөт/-г цахим хуудсандаа байршуулсан байх

 

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Засаг даргын шуурхай, Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Цагаан хэрэгжүүлнэ.

Гадагш чиглэ-сэн хяналт шалгалт хамаарах ба

төлөвлөгөөнд туссан хяналт шалгалтын төрөл, тоотой харьцуулалт хийж үнэлэх

 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн то-хиолдолд тай-ланд энэ тухай дурдаж нотлох баримтыг хав-саргасан байх

 

9.1.3.2 Хийсэн хяналт шалгалтынхаа дүнг олон нийтэд мэдээлсэн байх /цахим хуудсаар, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн байх

 

9.1.3.3Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ/дүгнэлт,акт,зөвлөмж гаргах, түүний мөрөөрхолбогдох арга хэмжээгавсан байдал/-ний үр дүнгийн талаар мэдээлсэн байх

 

9.1.4

Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тус-ламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

 

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл

9.1.4.1 2016 оныжилийн төсөв/1 дү-гээр сарын 10-ны дотор/,2014оны төсвийн гүйцэтгэл/4 дүгээр сарын 1-ний дотор/, 2017оны жилийн төсвийн төсөл/8 дугаар сарын 15-ны дотор/-ийг цахим хуудсандаа байршуулах

 

 

 

Тухай бүр

 

 

 

 

 

 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн О. Мөнх-Эрдэнэ хариуцаж хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.4.2 Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан /4 дүгээр сарын 1-ний дотор/-г цахим хуудсандаа байршуулах

Төсвийн тухай, Аудитын тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулиудад заасан хугацааг харгалзан үзэх

 

9.1.4.3 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт /4 дүгээр сарын 1-ний дотор/-ийг бүрэн эхээр нь цахим хуудсандаа байршуулах

 

9.1.4.4 Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх /өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 14 хоногт/

 

9.1.4.5 Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох /татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх мэдээлэл/

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Орлогын эдийн засагч Ц.Лхагвасүрэн хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.4.6 Концессын зүйлийн жагсаалт болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг батлагдсанаас хойш ажлын 14 хоногт багтаан нийтэд мэдээлэх

Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс хариуцна.

 

9.1.4.7 Концессийн гэрээ байгуулсан тухай бүрконцесс эзэмшигч, түүний байгууллагын нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл, концессын зүйл, гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчил-гээний талаарх мэдээлэл/ажлын 14 өдрийн дотор/-ийгүндэсний хэмжээний өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд түгээх

Худалдан авах ажиллагааны алба хариуцна.

Тухайн байгуул-лагын мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагаас баталсан жагсаалтад харицуулалт хийж үнэлэх

 

9.1.4.8 Концессийн гэрээ байгуулсан тухай бүрконцесс эзэмшигч, түүний байгууллагын нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл, концессын зүйл, гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчил-гээний талаарх мэдээлэл/ажлын 14 өдрийн дотор/-ийгцахим хуудсандааойлгомжтой байдлаар байршуулах

Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс

 

 

 

 

9.1.4.9 Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалтыг тухайн этгээдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийн хамт цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байршуулах

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран хэрэгжүүлнэ.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас авсан баримтад тулгуурлах

 

9.1.4.10 Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байршуулах

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс хамтран хэрэгжүүлнэ.

Улсын хэмжээнд гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн жагсаалт /СЯ/-д тулгуурлах

 

Өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг цахим хуудсаар нээлттэй мэдээлэх

Тухай бүр

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

 

9.1.5

Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, олон нийтэд танилцах боломжоор хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8

9.1.5.1 Тухайн байгууллагаас олгож буй зөвшөөрөл /тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох г.м бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл/-ийн жагсаалтыг цахим хуудсандаа байршуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, ХМГХХАА-тай хамтран хэрэгжүүлнэ.

Аливаа зөвшөөрөл олгодоггүй бол энэ талаар тайланд тусгасан байх

 

9.1.5.2 Дээрх зөвшөөрөл /тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох г.м бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл/-ийг олгоход шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт, уг асуудлыг шийдвэрлэх журмыг цахим хуудсандаа байршуулах

 

9.1.5.3 Тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацааг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байршуулах

 

9.1.5.4 Чиг үүргийн дагуу нууцад хамаарахаас бусад бүртгэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа ил тод болгох

 

Хуульд зааснаар бүртгэл хийхээр тусгасан бүртгэ-лүүд хамаарах ба бүртгэл хий-дэггүй үндэслэлээ тайланд тусгах

 

9.1.6

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл

9.1.6.1 Сул орон тооны зарыг цахим хуудсандаабайршуулах /тухай бүр шинэчилсэн/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Алдармаа хэрэгжүүлнэ.

Тухайн жилд томилогдсон албан хаагчийн тоонд харицуулалт хийж үнэлэх ба

төрийн байгууллагаас ТАЗ-д хүргүүлсэн сул орон тооны мэдээлэлд тулгуурлах

 

9.1.6.2 Сонгон шалгаруулалт явуулах талааролон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарласан байх

 

9.1.7

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл

  • Төрийн болон орон нут-гийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, 47 дугаар зүйлийн 47.4, 48 дугаар зүйлийн 48.5

9.1.7.1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөгцахим хуудсандаа байршуулах

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

 

 

 

 

 

 

Худалдан авах ажиллагааны алба хариуцна.

Тухайн жилийн төсөв батлагд-санаас хойш1сарын дотор

 

9.1.7.2 Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг цахим хуудсандаабайршуулсан байх

Төлөвлөгөө, гүйцэтгэлд тулгуурлах

 

9.1.7.3 Тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарласан байх

Худалдан авах ажиллагааны алба хариуцаж хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.7.4 Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл /шалгарсанболон шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл/-ийг цахим хуудаст байршуулах

 

9.1.7.5 Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлангцахим хуудсандаа байршуулсан байх

 

9.1.7.6 Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн талаар тухай бүр холбогдох байгууллагад мэдээлсэнбайх

 

9.1.7.7 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудсандаа байршуулах

Аудитын байгууллагаас хийсэн тайлан, дүгнэлттэй тулгалт хийн үнэлэх

 

9.1.7.8 Тендерийнүнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөл-лийг оролцуулсан байх

Үнэлгээний хороо байгуулсан шийдвэрт үндэслэн үнэлэх

 

9.1.8

Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.6

9.1.8.1 Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг баталж мөрдүүлсэн байх

 

 

 

Ажлын байрны тодорхойлолт өөрчлөгдсөн тохиолдолд

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Алдармаа хэрэгжүүлнэ.

Тайланд үндэслэх

 

9.1.8.2 Хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа нээлттэй болгох

 

9.1.9

Авлигатай тэмцэх зорилго бүхий төрийн бус байгуул-лага, иргэдийн сайн дурын хөдөлгөөнийг дэмжих, үйл ажиллагаандаа татан орол-цуулах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.7, 6.1.13;

9.1.9.1 Тодорхой төрлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, явцбайдалд хяналт тавих, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажлыг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн байх

/1 ба түүнээс дээш/

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Тухайн үйл ажиллагааг Иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн Хэлтэс, албадаас холбогдох мэдээ, тайланг авах /ЗХХ, ЭБАТ/

Сонгон шалга-руулалтын үр дүнд гүйцэтгэх

 

9.1.9.2 Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх мэдээллийг тайландаа тусгасан байх

ХМХ-ээр мэ-дээлсэн тохиолдолд ямар эх сурвалжаас үзэхийг тайланд тусгасан байх

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.3

9.1.9.3 Хэрэгжүүлсэн ажил, хамтын ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаараа мэдээлсэн байх

 

 

9.1.10

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах, уг асуудлаар Авлигатай тэмцэх газартай харилцах эрх бүхий албан тушаалтантай байх

 

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хууль

6 дугаар зүйлийн 6.1.8;

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг со-нирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.2

9.1.10.1 Эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/-ыг томилсон байх, урамшуулал өгдөг эсэх

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Алдармаа хэрэгжүүлнэ.

Томилсон шийдвэрт үндэслэх

 

9.1.10.2 ЭБАТ-ын гүйцэтгэх чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт тусгасан байх

Ажлын байрны тодорхойлолтыг харж үнэлэх

 

9.1.10.3 Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байх

АТГ дахь бүртгэлийг үндэслэх

 

9.1.10.4 ЭБАТ-ын үйл ажиллагааг үнэлэх

АТГ

АТГ /ХШДШХ/-ын үнэлгээ байна.

 

9.1.11

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоон мөрдүүлэх

 

Эрх зүйн үндэслэл:

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг со-нирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.1, 7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 10-22 дугаар зүйл, 29 дүгээр зүйл;

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.9, 6.8, 6.1.6

9.1.11.1 Ёс зүйн дүрмийн төсөлд Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн саналыг тусгасан байх

 

 

 

 

Шинэчлэн батлах үед

 

 

 

 

 

 

Шагнал урамшуулал, ТАХ-ийн ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Ганганбайгал хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.11.2 Ёс зүйн дүрмийг батлах, мөрдүүлэх/албан хаагчдад танилцуулсан байдал/

 

9.1.11.3 Зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах нөхцөл /тогтмол утас ажиллуулах, цахим хуудсанд байршуулах, шуудангаар, биечлэн, хайрцаг байршуулах г.м/-ийг бүр-дүүлсэн байх

 

9.1.11.4 Зөрчил үүссэн буюу үүсч болзошгүй тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /Зөвлөмж/-г авах

Шагнал урамшуулал, ТАХ-ийн ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Ганганбайгал хэрэгжүүлнэ.

 

Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэсэн байх

 

9.1.11.5 Ёс зүйн дүрмийнхэрэгжилтийг хамт олонд мэдээлсэн байх

 

9.1.12

Давхар ажил эрхлэх боломж-той эсэхийг шийдвэрлэх

Эрх зүйн үндэслэл:

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг со-нирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.6, 19 дүгээр зүйл

9.1.12.1 Хууль болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг гаргаж, албан хаагчдад танилцуулсан байх

 

 

 

 

Жилийн турш

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Алдармаа хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.12.2 Давхар ажил эрхлэлтийн та-лаарх судалгаатай байх, давхар ажил эрхлэх тохиолдолд зөвшөөрөл олгодог байх

 

9.1.13

Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.10;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4, 9.1.5

9.1.13.1 Удирдлагын шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлсэн байх /цахим хуудсаар/

 

 

 

 

 

Жилийн турш

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, ХМГХХАА хариуцаж хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.13.2 Удирдлагаас гаргасан төрийн болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад шийдвэр /тушаал, захирамж/-ийг цахим хуудсандаа байршуулах

Тухайн жилд гаргасан бүх шийдвэрт харьцуулалт хийж үнэлэх

 

9.1.13.3 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж /хуульчилсан акт/, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсандаа байршуулах

Тухайн байгуул-лагаас гаргасан жагсаалтыг харгалзан үнэлэх

 

9.1.13.4 Үйлчлүүлэгчээс авч буйтөлбөр, хураамжийг цахим хуудсандаа байршуулах

Төлбөр, хураамж авдаггүй бол энэ тухай тайланд тусгах

 

9.1.14

Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх, зөрч-лийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалгах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.11;

Мэдээллийн ил тод бай-дал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2;

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг со-нирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.3;

Иргэдээс төрийн байгуул-лага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомд-лын шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 8, 9 дэх заалт, 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг

9.1.14.1 Хууль тогтоомжоор тогтоосон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, сурталчилсан байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилийн турш, тухай бүр

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, ХМГХХАА хариуцаж хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.14.2 Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээлэлхүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх(утас, хайрцаг,санал хүсэлтийн дэвтэр, факс,цахим, бичгээр, амаарг.м хэлбэрээр)

ХМГХХАА, Өргөдөл гомдол, мэдээллийн төвийн мэргэжилтэнтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.14.3 Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байршуулах

ХМГХХАА, Өргөдөл гомдол, мэдээллийн төвийн мэргэжилтэнтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.14.4 Иргэдийн өргөдөл/санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийгшийдвэрлэсэнталаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хуга-цаанд мэдээлсэн байх

ХМГХХАА, Өргөдөл гомдол, мэдээллийн төвийн мэргэжилтэнтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.

 

9.1.15

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1

 

9.1.15.1 Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалтыг гаргах, уг жагсаалтыг гаргахдаа тодорхой судалгаа, шинжилгээнд тулгуурласан байх

 

 

 

Жилд 1 удаа

 

 

 

 

 

Захиргаа, хуулийн хэлтэс хэрэгжүүлнэ. /Н.Алдармаа, П.Мөнхзул/

 

9.1.15.2Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх/хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, сөрөг үзэгдлийг хаах, ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг хянах,мэдэгдэл гаргах,албан хаагчийн ажлын байрыг сэлгүүлэх зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээгхэрхэн зохион байгуулсан г.м/

ЗДТГ-ын хэмжээнд

 

9.1.16

Төрийн байгууллагын байранд түүний үйлчилгээг эрхэлдгээс бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага байрлахыг хориглоно.

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 6.4;

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг со-нирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1

 

 

 

 

 

 

Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГ хэрэгжүүлнэ.

ТӨХ болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-аас төрийн болон орон нутгийн өмчийн байранд түрээсийн гэрээгээр байрлаж буй байгууллагуудын жагсаалтAад үндэслэх

 

9.1.17

Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ дагуу гарга-сан шийдвэрийг биелүүлэх

 

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, 6.7, 18 дугаар зүйлийн 18.4.2, 29 дүгээр зүйлийн 29.4;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2

9.1.17.1 Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн Зөвлөмжийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

Засаг даргын Тамгын газар, ЗХХ-ийн Эрх зүйн мэргэжилтэн Б.Очир, П.Мөнхзул, ЭБАТ нар хариуцан хэрэгжүүлнэ.

Авлигатай тэмцэх газраас аливаа шийдвэр хүргүүлээгүй тохиолдолд

бүтэн оноо өгч үнэлэх

 

 

 

 

 

9.1.17.2 АТГ-ын мөрдөн байцаагчаас гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар хүргүүлсэн мэдэгдлийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээ

 

9.1.17.3 АТГ-аас зөрчил арилгуулахаар хүргүүлсэн албан бичгийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээ

 

9.1.17.4 АТГ-аас хариуцлага тооцож, арга хэмжээ авахуулахаар хүргүүлсэн албан бичгийн биелэлт

 

9.1.17.5 Авлига гарах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзсэн дүрэм, журам, заавар, шийдвэрийг өөрчлөх буюу хүчингүй болгосон эсэх

 

9.1.17.6 АТГ-ын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам”-ыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авсан арга хэмжээ

/АТГ-аас мэдээллийг өгөх/

 

Авлигатай тэмцэх санал, санаачилга

 

Дэд хэсэг

Хийх ажлын агуулга

Шалгуур

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хариуцах хэлтэс, албан тушаалтан

Тайлбар

 

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

 

9.2.1

Авлигын эсрэг соён гэгээрүү-лэх, авлигатай тэмцэх, урьд-чилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх

Эрх зүйн үндэслэл:

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5, 7.6.1, 7.6.2;

9.2.1.1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлсэн байх

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилийн турш

 

 

 

Төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, ЭБАТ Н.Алдармаа

 

 

 

9.2.1.2 Төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээ цаг, хугацаандаа хэрэгжсэн байх

Хэрэгжилтийг тооцох /улирал бүр/

 

9.2.1.3 Хэрэгжилтийн тайланг тогтсон хугацаа /жил бүрийн 11 сарын 15-ны дотор/-нд АТГ-т хүргүүлсэн байх

 

9.2.1.4 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, ололт амжилт, хүрсэн үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын саналыг тайланд тусгасан байх

Саналыг тайланд бичиж явуулах

 

9.2.2

Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлт

9.2.2.1 Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгуулла-гаас гаргасан санал санаа-чилга /уриа, уриалга, мэдэгдэл, амлалт г.м/-д нэгдсэн байдал

 

 

Жилийн турш

 

 

 

Харьяа дээд шатны байгууллага болон ТББ-аас гаргасан санал санаачилгыг дэмжиж хамтран ажиллах

 

9.2.2.2 Удирдах албан тушаалтнуудын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлт, санаачилга, тэдний үлгэр жишээ байдал

Халамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдээс санал асуулга авч нэгтгэн үйл ажиллагаандаа тусгах

НХҮХ-ийн мэргэжилтэн Б.Дашцэнд, Х.Нарантунгалаг

 

Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнүүдийг авлигад өртөх эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бүрдүүлэх

ХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Х.Пүрэвдорж, мэргэжилтэн Ү.Батсуурь

 

Авлигаас ангид байх, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө гарган ажиллах

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

 

9.2.2.3 Авлигын эсрэг арга хэмжээнд зориулан тусгайлан хөрөнгө гаргасан эсэх /зарцуулалт/

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг төсөвт тусгуулах

Захиргаа, хуулийн хэлтэс, ЭБАТ Н.Алдармаа

 

9.2.2.4 Удирдлагын хүсэл, эрмэлзлэл, хүчин чармайлт, үлгэр жишээ байдлын талаар ажилтнуудаас өгсөн үнэлгээ

“Шинжээчдийн баг”-аас тусгайлан боловсруул-сан санал асуулгаар үнэлэх

 

9.2.3

Албан хаагчдын шударга байдал ба түүнийг нэмэгдүүлэх

9.2.3.1 Албан тушаалтан, албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ /шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаарх сургалт, хэлэлцүүлэг, ярилц-лага, өдөрлөг, зөвлөмж өгөх г.м/-г авах

 

 

 

 

Улирал тутам

Дүүргийн хэмжээнд НХҮ, арга хэмжээнд хамрагдсан хүний тоо, мөнгөн дүнг тусгасан “Мэдээлэл” сэтгүүлийг улирал тутам гаргаж, дүүргийн удирдлагууд, хороодын ЗД нарт танилцуулах

НХҮХ-ийн мэргэжилтэн Л.Мөнхболд

 

Авлигатай тэмцэх газартай хамтран ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах

ЭБАТ Н.Алдармаа, Б.Дашцэнд нар

 

9.2.3.2 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажил-лагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээравсанарга хэмжээ

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын ажлыг үнэлэх үзүүлэлтийг ил тод болгох

ЭБАТ Н.Алдармаа, ХШҮ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Цагаан

 

9.2.3.3 Байгууллагын дотоод аудит, хяналт шалгалтын хүрээнд илрүүлсэн авлигын зөрчил, авсан арга хэмжээ

 

+10

Улсын байцаагч нарын үйлдэж буй эрх зүйн баримт бичигт мониторинг хийх

МХХ

 

Нэмэх оноо

 

9.2.3.4 Бусад байгууллага, иргэдийн гомдлоор илэрсэн зөрчил, авсан арга хэмжээ

 

-5

 

Хасах оноо

 

9.2.3.5 Шүүхээр шийдэгдсэн

Авлигатай тэмцэх газрын шалгалтаар илэрсэн авлигын гэмт хэрэг ба бусад зөрчил

 

-5

 

Хасах оноо

 

 


Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

869
0
30577
6305201

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc